سلام دوستا 
 امروز واستون کد موس نت موسیقی به رنگ های مختلف آوردم 
 امیدوارم خوشتون بیاد 
Cute Light Pink Music Note
<style type="text/css">body, a:hover {cursor: url(http://cur.cursors-4u.net/others/oth-6/oth501.ani), url(http://cur.cursors-4u.net/others/oth-6/oth501.png), progress !important;}</style><a href="http://www.miss-hasty.mihanblog.com" target="_blank" title="Cute Light Pink Music Note"><img src="http://cur.cursors-4u.net/cursor.png" border="0" alt="Cute Light Pink Music Note" style="position:absolute; top: 0px; right: 0px;" /></a>

 تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودعكس، كد موسیقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com

Cute Sky Blue Music Note
<style type="text/css">body, a:hover {cursor: url(http://cur.cursors-4u.net/others/oth-6/oth502.ani), url(http://cur.cursors-4u.net/others/oth-6/oth502.png), progress !important;}</style><a href="http://www.miss-hasty.mihanblog.com" target="_blank" title="سفارشات میس هستی"><img src="http://cur.cursors-4u.net/cursor.png" border="0" alt="سفارشات میس هستی" style="position:absolute; top: 0px; right: 0px;" /></a>
 تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودعكس، كد موسیقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com
Cute Light Purple Music Note

<style type="text/css">body, a:hover {cursor: url(http://cur.cursors-4u.net/others/oth-6/oth503.ani), url(http://cur.cursors-4u.net/others/oth-6/oth503.png), progress !important;}</style><a href="http://www.miss-hasty.mihanblog.com" target="_blank" title="سفارشات میس هستی"><img src="http://cur.cursors-4u.net/cursor.png" border="0" alt="سفارشات میس هستی" style="position:absolute; top: 0px; right: 0px;" /></a>
 تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودعكس، كد موسیقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com
Cute Pink Music Note
<style type="text/css">body, a:hover {cursor: url(http://cur.cursors-4u.net/others/oth-6/oth500.ani), url(http://cur.cursors-4u.net/others/oth-6/oth500.png), progress !important;}</style><a href="http://www.miss-hasty.mihanblog.com" target="_blank" title="سفارشات میس هستی"><img src="http://cur.cursors-4u.net/cursor.png" border="0" alt="سفارشات میس هستی" style="position:absolute; top: 0px; right: 0px;" /></a>
 تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودعكس، كد موسیقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com
Cute Light Green Music Note
<style type="text/css">body, a:hover {cursor: url(http://cur.cursors-4u.net/others/oth-6/oth505.ani), url(http://cur.cursors-4u.net/others/oth-6/oth505.png), progress !important;}</style><a href="http://www.miss-hasty.mihanblog.com" target="_blank" title="سفارشات میس هستی"><img src="http://cur.cursors-4u.net/cursor.png" border="0" alt="سفارشات میس هستی" style="position:absolute; top: 0px; right: 0px;" /></a>
 تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودعكس، كد موسیقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com
Cute Light Yellow Music Note
<style type="text/css">body, a:hover {cursor: url(http://cur.cursors-4u.net/others/oth-6/oth504.ani), url(http://cur.cursors-4u.net/others/oth-6/oth504.png), progress !important;}</style><a href="http://www.miss-hasty.mihanblog.com" target="_blank" title="سفارشات میس هستی"><img src="http://cur.cursors-4u.net/cursor.png" border="0" alt="سفارشات میس هستی" style="position:absolute; top: 0px; right: 0px;" /></a>
 تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودعكس، كد موسیقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com
Cute Grey Music Note

<style type="text/css">body, a:hover {cursor: url(http://cur.cursors-4u.net/others/oth-6/oth507.ani), url(http://cur.cursors-4u.net/others/oth-6/oth507.png), progress !important;}</style><a href="http://www.miss-hasty.mihanblog.com" target="_blank" title="سفارشات میس هستی"><img src="http://cur.cursors-4u.net/cursor.png" border="0" alt="سفارشات میس هستی" style="position:absolute; top: 0px; right: 0px;" /></a>
 تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودعكس، كد موسیقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com
Pink Blinking Music Note
<style type="text/css">body, a:hover {cursor: url(http://cur.cursors-4u.net/others/oth-6/oth508.ani), url(http://cur.cursors-4u.net/others/oth-6/oth508.png), progress !important;}</style><a href="http://www.miss-hasty.mihanblog.com" target="_blank" title="سفارشات میس هستی"><img src="http://cur.cursors-4u.net/cursor.png" border="0" alt="سفارشات میس هستی" style="position:absolute; top: 0px; right: 0px;" /></a>
 تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودعكس، كد موسیقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com
Sky Blue Blinking Music Note
<style type="text/css">body, a:hover {cursor: url(http://cur.cursors-4u.net/others/oth-6/oth509.ani), url(http://cur.cursors-4u.net/others/oth-6/oth509.png), progress !important;}</style><a href="http://www.miss-hasty.mihanblog.com" target="_blank" title="سفارشات میس هستی"><img src="http://cur.cursors-4u.net/cursor.png" border="0" alt="سفارشات میس هستی" style="position:absolute; top: 0px; right: 0px;" /></a>
 تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودعكس، كد موسیقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com
Purple Blinking Music Note
<style type="text/css">body, a:hover {cursor: url(http://cur.cursors-4u.net/others/oth-6/oth510.ani), url(http://cur.cursors-4u.net/others/oth-6/oth510.png), progress !important;}</style><a href="http://www.miss-hasty.mihanblog.com" target="_blank" title="سفارشات میس هستی"><img src="http://cur.cursors-4u.net/cursor.png" border="0" alt="سفارشات میس هستی" style="position:absolute; top: 0px; right: 0px;" /></a>


برچسبـهـ ـا :